Tuscany

ทัสคานี เป็นแคว้นหนึ่งของประเทศอิตาลี มีเมืองฟลอเรนซ์เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ในภาคกลางของอิตาลีและทอดยาวจาก Apennines ไปทะเล Tyrrhenian เมืองนี้มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม เนื่องจากเป็นที่กำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือยุคเรอเนซองซ์ ทำให้สถาปัตยกรรมของเมืองนั้นสวยงามมากๆ และที่นี่ยังเป็นที่เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซาอันโด่งดัง รวมถึงมีไวน์รสชาติดีอีกด้วย

About The Author

admin

Leave a Reply