Ladakh

ลาดัคห์ (Ladakh) เมืองพระพุทธศาสนาเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในอินเดีย ตั้งอยู่ในแคว้น Jamu & Kashmir หรือ แคชเมียร์ตะวันออก ถึงแม้ Ladakh จะอยู่ในประเทศอินเดียแต่อุปนิสัยของผู้คนที่นั่นช่างแตกต่างกับคนอินเดียอย่างสิ้นเชิง ลาดัคห์มีความเหมือนกับ ฑิเบต จนได้ฉายาว่า ฑิเบตน้อย ทั้งรูปแบบการสร้างบ้านเรือน เจดีย์ วัดวาอารามเหมือนกับย่อฑิเบตมาไว้ที่นี่ เมืองในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

About The Author

admin

Leave a Reply